Mobilitate

conditii-specifice-de-ocupare-a-posturilor

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare
din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024

CONCURS Administrator financiar șef

anunt concurs131_merged

CONCURS Muncitor întreținere

de publicat pe site091

Condiții de ocupare a posturilor  / catedrelor la Școala Gimnazială „Vasile Cîrlova” – Târgoviște

scan0002

 

Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2021-2022

http://www.isj-db.ro/noutati/metodologia-cadru-privind-mobilitatea-personalului-didactic-n-anul-colar-2021-2022                            

ANUNŢ CONCURS INFORMATICIAN

 

     ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CIRLOVA” cu sediul în localitatea TÂRGOVIŞTE, str. CALEA DOMNEASCĂ, nr. 184, judeţul DÂMBOVIŢA organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale, vacante, pe perioadă nedeterminată, de INFORMATICIAN – 0.50 normă.

Concursul cuprinde următoarele probe:  

Proba scrisă

Proba interviu şi proba practică

Grafic concurs Data
1. Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unităţii: 26.02. – 10.03.2020,              

 

între orele 9,00-15,00

2. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 10.03.2020
3. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere: 11.03.2020              

 

Între orele 9,00-14,00

4. Afişarea rezultatelor finale obţinute la selecţia dosarelor 11.03.2020, ora 15.00
5. Proba scrisă: 19.03.2020, ora 9,00
6. Afişarea rezultatelor: 19.03.2020
7. Depunerea contestaţiilor: 20.03.2020              

 

Între orele 9,00-14,00

8. Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă: 20.03.2020 , ora 15,00
9. Interviu 23.03.2020, ora 14,00
10. Proba practica 23.03.2020, ora 16,00
10.Afişarea rezultatelor finale: 24.03.2020

      Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, precum și cumulativ condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs:

Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 7.  nivelul studiilor:

 – absolvirea, cu diplomă, a unei instituții de învățământ superior in profil

 – modulul psihopedagogic I.

 1. vechime în specialitatea studiilor necesara ocuparii postului ( o,5 informatician ) = 1 an

 Condiţii specifice: 

 1. Abilități avansate de operare PC în Word, Excel, Access;
 2. Competenţe în depanarea şi întreţinerea hardware şi software a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
 3. Competenţe în administrarea reţelelor de calculatoare;
 4. Competenţe de operare a datelor şi de instalare şi utilizare a sistemelor de operare şi a softurilor educaţionale;
 5. Cunoștințe utilizare sisteme de monitorizare video;
 6. Cunoștințe de utilizare a softului specific activității în școli: EDUSAL, REVISAL, SIIIR;
 7. Noțiuni de comunicare în relații publice;
 8. Spirit organizatoric;
 9. Abilități de comunicare şi relaţionare;
 10. Disponibilitate la sarcini și timp de lucru prelungit;
 11. Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

 Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului scolii;

 1. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea

     unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor

     specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

 1. d) copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 2. e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie

     şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 1. f) cazierul judiciar;
 2. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult

     6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către

     unităţile sanitare abilitate;

 1. h) curriculum vitae;

Notă: Actele depuse la dosarul de înscriere, în copie, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării.

Concursul se va desfăşura conform prevederilor HG nr.286/23.03.2011 Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul ȘCOLII  GIMNAZIALE ”VASILE CÎRLOVA” TÂRGOVIŞTE 

Relaţii suplimentare la sediul ȘCOLII  GIMNAZIALE ”VASILE CÎRLOVA” TÂRGOVIŞTE, telefon: 0245.640238, e-mail: vcarlova@yahoo.com.

Director,

Prof. dr. COSTACHE TATIANA

Bibliografia de concurs:

 Reţele de calculatoare- Andrew. S. Tanenbaum, Editura Byblos, 2003

 1. Reţele locale de calculatoare- proiectare şi administrare -Munteanu Adrian, Greavu Şerban Valerica, Editura Polirom, 2003
 2. Reţele de calculatoare – depanare şi modernizare – Terry Ogletree, Editura Teora, 2001
 3. Reţele locale de calculatoare – de la cablare la interconectare – Emil Cebuc, Vasile Teodor Dadarlat, Editura Albastra
 4. Învaţă singur Microsoft Windows XP în 24 de ore – Greg Perry, Editura Niculescu, 2004
 5. Microsoft Windows
 6. 7- Steve Johnson, Editura Niculescu, 2010 7. Manual de Windows 8 – Katherine Murray, Editura Teora, 2012
 7. Microsoft Office 2007. Ghid vizual rapid (Word, Excel, Power Point, Outlook, OneNote, Publisher), Steve Schwartz (traducere Emilian Cercel), Editura Niculescu, 2009
 8. Access 2007 Microsoft Office – Steve Johnson, Editura Niculescu, 2008
 9. Baze de date şi administrarea acestora în ACCESS – Mihaela Mureşan, Editura Economică, 2004
 10. Învaţă singur SQL în 10 minute – Ben Forta, Editura Teora, 2004

NOTĂ: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentaţie (tratate, monografii, etc.) care tratează subiectele din tematică şi care vor fi aduse la zi în raport cu modificările intervenite până la data publicării anunţului.

Tematica de concurs:

 Reţele LAN , WAN, Internet, Intranet;

 1. Modelul de referinţă OSI şi TCP/IP;
 2. Arhitecturi, protocoale – Microsoft, Netware, TCP/IP;
 3. Administrarea reţelelor de calculatoare;
 4. Instalări şi configurări de echipamente în Reţele locale (switch-uri, routere);
 5. Instalare, configurare şi depanare hardware – software;
 6. Calculatoare – arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte;
 7. Sistem de operare Windows: XP, Vista, 7, 8, 2008 Server, 2012 Server;
 8. Instalare,configurare şi utilizare Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013
 9. Servicii (aplicaţii) Internet şi protocoale la nivel de aplicaţie (mail, transfer de fişiere, DNS, telnet, etc).
 10. Administrare baze de date ACCESS, SQL
 11. Monitorizare, administrare, salvare -sistem video.

  

  REZULTATE CONCURS POST CONTRACTUAL 

                                                                     CONCURS POST CONTRACTUAL 

 

ANUNŢ CONCURS ÎNGRIJITOR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CIRLOVA” cu sediul în localitatea TÂRGOVIŞTE, str. CALEA DOMNEASCĂ, nr. 184, judeţul DÂMBOVIŢA organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale, vacante, pe perioadă nedeterminată, de INGRIJITOR CLADIRI  – 2 norme.

Concursul cuprinde următoarele probe:  

Proba scrisă

Proba interviu şi proba practică

Grafic concurs Data
1. Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unităţii: 17.01. – 31.01.2020,                 

 

între orele 9,00-15,00

2. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 31.01.2020
3. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere: 03.02.2020                 

 

Între orele 9,00-15,00

4. Afişarea rezultatelor finale obţinute la selecţia dosarelor 03.02.2020
5. Proba scrisă: 11.02.2020, ora 9,00
6. Afişarea rezultatelor: 11.02.2020
7. Depunerea contestaţiilor: 12.02.2020                 

 

Între orele 9,00-15,00

8. Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă: 12.02.2020
9. Interviu şi probă practică: 13.02.2020, ora 9,00
10.Afişarea rezultatelor finale: 13.02.2020

      Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, precum și cumulativ condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs:

Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 7.  nivelul studiilor – 10 clase / profesională
 8.  vechime în domeniu _: NU sse solicită .

 Condiţii specifice: 

 • Disponibilitatea de a lucre in doua schimburi
 • Disponibilitatea de a lucre sambata si duminica in caz de nevoie
 • Constituie avantaj absolvirea unor cursuri de igiena

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului colegiului;

 1. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 3. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 4. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 5. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. g) curriculum vitae;

 Notă: Actele depuse la dosarul de înscriere, în copie, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării.

Concursul se va desfăşura conform prevederilor HG nr.286/23.03.2011 Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul ȘCOLII  GIMNAZIALE ”VASILE CÎRLOVA” TÂRGOVIŞTE 

Relaţii suplimentare la sediul ȘCOLII  GIMNAZIALE ”VASILE CÎRLOVA” TÂRGOVIŞTE, telefon: 0245.640238, e-mail: vcarlova@yahoo.com.

Director,

Prof. dr. COSTACHE TATIANA

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului colegiului;

 1. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 3. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 4. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 5. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. g) curriculum vitae;

 Notă: Actele depuse la dosarul de înscriere, în copie, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării.

BIBLIOGRAFIE:

  – Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii. , cu modificările și completările ulterioare.

 – Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; cu modificările și completările ulterioare.

  – Legea nr. 40 din 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor. cu modificările și completările ulterioare.

 TEMATICA:

 Reguli de efctuare a curățeniei în unitățile de învățământ .Metode de dezinsectie și dezinfectie .

 1. Noțiuni fundamentale de igienă .
 2. Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ
 3. Securitate și sănătate în muncă și PSI.
 4. Codul muncii: contractual individual de muncă ; răspunderea disciplinară.

                                 

                                                             ANUNȚ CONCURS INFORMATICIAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CIRLOVA” cu sediul în localitatea TÂRGOVIŞTE, str. CALEA DOMNEASCĂ, nr. 184, judeţul DÂMBOVIŢA organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale, vacante, pe perioadă nedeterminată, de INFORMATICIAN – 0.50 normă.

Concursul cuprinde următoarele probe:  

Proba scrisă

Proba interviu şi proba practică

Grafic concurs Data
1. Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unităţii: 17.01. – 31.01.2020,                 

 

între orele 9,00-15,00

2. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere: 31.01.2020
3. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere: 03.02.2020                 

 

Între orele 9,00-15,00

4. Afişarea rezultatelor finale obţinute la selecţia dosarelor 03.02.2020
5. Proba scrisă: 11.02.2020, ora 9,00
6. Afişarea rezultatelor: 11.02.2020
7. Depunerea contestaţiilor: 12.02.2020                 

 

Între orele 9,00-15,00

8. Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă: 12.02.2020
9. Interviu şi probă practică: 13.02.2020, ora 9,00
10.Afişarea rezultatelor finale: 13.02.2020

      Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, precum și cumulativ condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs:

Condiţii generale:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 7.  nivelul studiilor – absolvirea, cu diplomă, a unei instituții de învățământ superior sau a unei unități de învățământ preuniversitar de profil
 8. vechime în învățământ ca analist programator/informatician : fără

 Condiţii specifice: 

 1. Abilități avansate de operare PC în Word, Excel, Access;
 2. Competenţe în depanarea şi întreţinerea hardware şi software a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
 3. Competenţe în administrarea reţelelor de calculatoare;
 4. Competenţe de operare a datelor şi de instalare şi utilizare a sistemelor de operare şi a softurilor educaţionale;
 5. Cunoștințe utilizare sisteme de monitorizare video;
 6. Cunoștințe de utilizare a softului specific activității în școli: EDUSAL, REVISAL, SIIIR;
 7. Noțiuni de comunicare în relații publice;
 8. Spirit organizatoric;
 9. Abilități de comunicare şi relaţionare;
 10. Disponibilitate la sarcini și timp de lucru prelungit;
 11. Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

 Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

 a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului colegiului;

 1. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 3. d) copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 4. e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. h) curriculum vitae;

Notă: Actele depuse la dosarul de înscriere, în copie, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării.
Concursul se va desfăşura conform prevederilor HG nr.286/23.03.2011 Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul ȘCOLII  GIMNAZIALE ”VASILE CÎRLOVA” TÂRGOVIŞTE 
Relaţii suplimentare la sediul ȘCOLII  GIMNAZIALE ”VASILE CÎRLOVA” TÂRGOVIŞTE, telefon: 0245.640238, e-mail: vcarlova@yahoo.com.

Director,

Prof. dr. COSTACHE TATIANA

Bibliografia de concurs: 

Reţele de calculatoare- Andrew. S. Tanenbaum, Editura Byblos, 2003

 1. Reţele locale de calculatoare- proiectare şi administrare -Munteanu Adrian, Greavu Şerban Valerica, Editura Polirom, 2003
 2. Reţele de calculatoare – depanare şi modernizare – Terry Ogletree, Editura Teora, 2001
 3. Reţele locale de calculatoare – de la cablare la interconectare – Emil Cebuc, Vasile Teodor Dadarlat, Editura Albastra
 4. Învaţă singur Microsoft Windows XP în 24 de ore – Greg Perry, Editura Niculescu, 2004
 5. Microsoft Windows
 6. 7- Steve Johnson, Editura Niculescu, 2010 7. Manual de Windows 8 – Katherine Murray, Editura Teora, 2012
 7. Microsoft Office 2007. Ghid vizual rapid (Word, Excel, Power Point, Outlook, OneNote, Publisher), Steve Schwartz (traducere Emilian Cercel), Editura Niculescu, 2009
 8. Access 2007 Microsoft Office – Steve Johnson, Editura Niculescu, 2008
 9. Baze de date şi administrarea acestora în ACCESS – Mihaela Mureşan, Editura Economică, 2004
 10. Învaţă singur SQL în 10 minute – Ben Forta, Editura Teora, 2004

NOTĂ: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentaţie (tratate, monografii, etc.) care tratează subiectele din tematică şi care vor fi aduse la zi în raport cu modificările intervenite până la data publicării anunţului.
Tematica de concurs:

 Reţele LAN , WAN, Internet, Intranet;

 1. Modelul de referinţă OSI şi TCP/IP;
 2. Arhitecturi, protocoale – Microsoft, Netware, TCP/IP;
 3. Administrarea reţelelor de calculatoare;
 4. Instalări şi configurări de echipamente în Reţele locale (switch-uri, routere);
 5. Instalare, configurare şi depanare hardware – software;
 6. Calculatoare – arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte;
 7. Sistem de operare Windows: XP, Vista, 7, 8, 2008 Server, 2012 Server;
 8. Instalare,configurare şi utilizare Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013
 9. Servicii (aplicaţii) Internet şi protocoale la nivel de aplicaţie (mail, transfer de fişiere, DNS, telnet, etc).
 10. Administrare baze de date ACCESS, SQL
 11. Monitorizare, administrare, salvare -sistem video.

 

Condiții specifice 2019 – Școala Gimnazială „Vasile Cârlova” – Târgoviște

 

Condiții specifice 2018 – Școala Gimnazială „Vasile Cârlova”

Conditii_specifice_pentru_etapele_de_transfer_-_pretransfer_consimtit_intre_unitati

 

Fișă de evaluare a lecției

 

  Interviu